Son zəngə susayanlar Hər il "Son zəng" təd­bir­lə­ri za­ma­nı han­sı­sa zo­şa­gəl­məz ha­di­sə­lə­rin ol­ma­sı elə bil adət ha­lı­nı alıb. Bu il də "ənə­nə" po­zul­ma­dı. Be­lə ki, Qo­bus­tan ra­yo­nun­da 11-ci si­nif şa&