Metroda şortik davası Ba­kı met­ro­su­nun elə bir gü­nü yox­dur ki, in­si­dent­siz keç­sin. Gah bir gün kim­sə özü­nü qa­ta­rın al­tı­na at­maq is­tə­yir, gah ar­vad­lar yer tap­mır­mış­lar ki­mi met­ro­da saç­yol­